Smluvní podmínky pro eventy
v bistru La Bottega Bistroteka

Úvodní ustanovení

Organizátorem událostí je společnost LA BOTTEGA BISTROTEKA s.r.o., IČO: 02827069, se sídlem Kubelíkova 29, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224138, a událost se koná v provozovně této společnosti – bistru LA BOTTEGA BISTROTEKA, nacházející se na adrese Praha 1, Dlouhá 39.Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro tuto událost, kterou je možné objednat přes webové stránky bistroteka.lacollezione.cz. Tyto VSP jsou platné a účinné od 1. 9. 2018.
 

Článek I. - Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:
• Provozovatel
• Zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen "zákazník") 


Článek II. - Předmět smluvního vztahu
 

Provozovatel se zavazuje zajistit nabízenou událost dle objednávky zákazníka a umožnit zákazníkovi účastnit se této události. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli za účast na této události rezervační zálohu.
 

Článek III. - Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele. Objednávka zákazníka musí obsahovat označení události v souladu s nabídkou provozovatele, termín a místo jejího konání, identifikační údaje provozovatele a zákazníka (jméno, příjmení, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-​mailovou adresu), počet osob, které se události zúčastní a stanovení výše zálohy či smluvní ceny za účast na události pro jednu osobu event. pro všechny zúčastněné osoby. Objednávku je možné učinit elektronicky prostřednictvím webových stránek bistroteka.lacollezione.cz. Provozovatel se zavazuje přijatou objednávku potvrdit neprodleně po její úhradě platební kartou. 
 

Článek IV. – Účast na události

Událost se koná v bistru La Bottega Bistroteka nacházející se na adrese Praha 1, Dlouhá 39. Účastníci události jsou povinni se dostavit na místo konání události v určený den a rezervovaném čase. Vstup bude umožněn na základě sdělení jména klienta, a to první osobě, která se v rezervovaném čase na místo konání dostaví. V případě, že se zákazník nedostaví do 30min od sjednaného času rezervace, a nedojde-​li mezi oběma stranami k jiné dohodě, vyhrazuje si provozovatel právo umožnit účast na události další osobě. V takovém případě je povinen zákazník uhradit provozovateli smluvní pokutu za nevyužitou rezervaci rovnající se předem provedené úhradě částky /​ zálohy a provozovatel je oprávněn tuto úhradu jednostranně započíst na úhradu smluvní pokuty. 


Článek V. - Cenové a platební podmínky

Zákazník se zavazuje uhradit cenu /​ zálohu za účast na události ve výši stanovené provozovatelem. Cena /​ záloha za účast na události, je splatná neprodleně po objednání a to online platební kartou přes zabezpečený systém. 


Článek VI. – Změny či zrušení rezervace
 

Zákazník je oprávněn svoji rezervaci na události písemně zrušit (přes tlačítko v emailu o registraci nebo písemně na bistroteka@labottega.cz). Při zrušení rezervace do 48 hodin před začátkem události, bude zákazníkovi vrácena uhrazená záloha, která bude ponížena o poplatky spojené s transferem peněz, a to do 5 pracovních dnů ode dne zrušení rezervace.

V případě, že zákazník zruší svoji rezervaci v období 48 hodin před konáním události nebo se z jakéhokoliv důvodu nemůže události zúčastnit, nárok na vrácení uhrazené částky mu nevzniká, ale je oprávněn svoji rezervaci přenechat jiné osobě.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání události příp. umožnit zákazníkovi využít náhradní termín a to v případě, že mu v konání události zabrání závažná, těžko překonatelná překážka. V případě zrušení termínu události má zákazník právo na vrácení uhrazené zálohy v její 100 % výši.


Článek VII. - Práva a povinnosti smluvních stran

Provozovatel je oprávněn vyloučit z účasti na konání události účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pokyny zástupce provozovatele, dobré mravy či v nepřiměřené míře omezují ostatní účastníky události. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na události. Účastníci události jsou povinni před započetím poskytnutí služby informovat zástupce provozovatele o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu události.
 

Článek VIII. - Odpovědnost za škodu

Účastníci události jsou povinni před započetím události požádat zástupce provozovatele o uložení vnesených věcí do provozovny restaurace La Bottega  Bistroteka jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Zákazník odpovídá za škodu jím způsobenou provozovateli. 


Článek X. - Ochrana osobních údajů

Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s právním řádem České republiky, zejména ustanovením zák. č. 101/​2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením EU 2016/​679 (GDPR) provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje v rozsahu poskytnutém mu zákazníkem a to za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem a to i za účelem šíření obchodních sdělení dle zák. č. 480/​ 2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou odvolat. Zákazník výslovně prohlašuje, že rovněž souhlasí s pořízením obrazových či obrazově-zvukových záznamů z konání události. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech.
 

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.